Algemene voorwaarden voor dienstverlening, werkzaamheden en producten van GPX Solutions BV.

Geldig vanaf 01-01-2018 tot en met 31-12-2018 K.v.K. Nummer 70045259

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt met GPX Solutions BV aangeduid de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GPX Solutions BV en/of haar deelnemingen en handelsnamen. Met “opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid iedere (rechts)persoon die met GPX Solutions BV in onderhandeling treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot door of aan GPX Solutions BV te leveren zaken en diensten.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door GPX Solutions BV uitgebrachte aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten. GPX Solutions BV wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgevers gehanteerde voorwaarden van de hand. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen.
1.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden GPX Solutions BV slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Een aldus overeengekomen afwijking op deze algemene voorwaarden geldt slechts voor de betreffende opdracht/project of overeenkomst waarover deze afwijking is overeengekomen.

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van GPX Solutions BV binden GPX Solutions BV niet en zijn gedaan onder voorbehoud van goedkeuring door de directie van GPX Solutions BV. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na afgiftedatum waarna de aanbieding automatisch komt te vervallen. Alle aanbiedingen kunnen op elk moment worden herroepen, ook indien de aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat.

2.2 Er komt pas een overeenkomst tot stand wanneer de opdrachtgever een aanbieding van GPX Solutions BV schriftelijk of mondeling aanvaardt. Indien de opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, heeft GPX Solutions BV niettemin het recht om haar aanbieding binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding mondeling of schriftelijk te herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

2.3 Indien in de aanvaarding van de aanbieding voorbehouden en/of wijzigingen zijn opgenomen door de opdrachtgever komt de overeenkomst in afwijking van het hiervoor genoemde niet eerder tot stand dan nadat GPX Solutions BV schriftelijk instemt met voorbehouden en/of wijzigingen.

Artikel 3 – Prijzen en tarieven

3.1 Aanbiedingen voor diensten geleverd door GPX Solutions BV worden voor het sluiten van de overeenkomst tussen GPX Solutions BV en de opdrachtgever vastgelegd gebaseerd op gegevens verstrekt door de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, compleetheid, volledigheid en tijdige toelevering van deze gegevens. Wijzigingen gedurende de looptijd van de overeenkomst dienen door betrokken partijen schriftelijk geaccepteerd te worden.

3.2 Begrotingen gemaakt door GPX Solutions BV voor projecten in opdracht van de opdrachtgever zijn onder voorbehoud van voorspoedig verloop en informatie versterkt door de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, compleetheid, volledigheid en tijdige toelevering van deze gegevens.

Artikel 4 – Betalingen

4.1 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, alsook exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in Euro’s uitgedrukt en dient opdrachtgever alle betalingen in Euro’s te voldoen.

1/6 GPX Solutions BV Algemene voorwaarden 2018

Wattstraat 4 4004JS Tiel
T: (0344) 74 51 84 I: www.gpxbv.nl
E: info@gpxbv.nl

4.2 De in een overeenkomst vermelde prijzen van de door GPX Solutions BV te leveren producten en zaken zijn exclusief transportkosten.
4.3 Alle door GPX Solutions BV afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij GPX Solutions BV schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door GPX Solutions BV afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door opdrachtgever nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend.

4.4 GPX Solutions BV is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan van nog niet geleverde en/of niet betaalde goederen aan te passen aan eventuele veranderingen in de prijsbepalende factoren, zoals lonen, valutakoersen, wettelijke veranderingen, enzovoort. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de opdrachtgever, geldt dat GPX Solutions BV gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen aan te passen.

4.5 Tenzij anders overeengekomen, geldt een betalingstermijn van dertig (30) dagen na factuurdatum. GPX Solutions BV kan in bepaalde situaties, waaronder slechte kredietwaardigheid van de opdrachtgever of de internationale geaardheid van de overeenkomst, 100% vooruitbetaling eisen. 4.6 Indien hardware of machines onderdeel zijn van de overeenkomst, dan dient deze 100% vooruit betaald te worden.
4.7 Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient opdrachtgever deze bezwaren binnen 5 dagen na factuurdatum per brief of mail kenbaar te maken.
4.8 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van een eigen vordering op GPX Solutions BV zonder schriftelijke instemming van GPX Solutions BV. 4.9 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt aan GPX Solutions BV, is de opdrachtgever automatisch in verzuim. De opdrachtgever is over hetgeen hij/zij alsdan verschuldigd is vanaf de datum van verzuim een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten waaronder tevens begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen, welke GPX Solutions BV moet maken ter effectuering van haar rechten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op een bedrag van 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 200,– exclusief BTW.

Artikel 5 – Levertijd

5.1 Levertijd op diensten wordt middels overleg tussen opdrachtgever en GPX Solutions BV vast gelegd.
5.2 Levertijd op producten wordt middels overleg tussen opdrachtgever en GPX Solutions BV vast gelegd.

Artikel 6 – Garantie en klachten

6.1 Wanneer er klachten ontstaan over geleverde diensten en producten of bezwaren tegen facturen dienen deze binnen 5 werkdagen na ontvangst-of factuurdatum kenbaar te zijn gemaakt bij GPX Solutions BV. Communicatie dient per mail of per brief te gebeuren. Het betalingstermijn wordt ten allen tijde gehandhaafd.

6.2 Acceptatie van retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd wanneer zaken onbeschadigd en in originele verpakking zijn teruggestuurd en aantoonbaar is dat producten niet zijn gebruikt. 6.3 Op af te halen goederen vervalt het recht op reclamaties wanneer deze in ontvangst zijn genomen door de opdrachtgever of ingehuurde derden.

6.4 Op goederen geleverd door GPX Solutions BV worden geen verdergaande garanties verleend dan de verplichting tot vervanging van het geleverde product waaraan materiaalfouten ontstaan zijn.

2/6 GPX Solutions BV Algemene voorwaarden 2018

Wattstraat 4 4004JS Tiel
T: (0344) 74 51 84 I: www.gpxbv.nl
E: info@gpxbv.nl

Artikel 7 – Meerwerk & Minderwerk

7.1 Wanneer tijdens uitvoering van werkzaamheden blijkt dat, voor een behoorlijke uitvoering zonder kwaliteitsverlies of procesverstoring, het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderlinge samenspraak de overeenkomst aanpassen.
7.2 Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal GPX Solutions BV de opdrachtgever hierover van zo spoedig mogelijk inlichten.
7.3 Noodzakelijk meerwerk en minderwerk, op verzoek van opdrachtgever of GPX Solutions BV, dient schriftelijk overeengekomen te worden.

Artikel 8 – Ingeschakelde derden

8.1 Aansprakelijkheid op werkzaamheden uitgevoerd door derden partijen, ingeschakeld door GPX Solutions BV in opdracht van de opdrachtgever of ingeschakeld door de opdrachtgever in opdracht van GPX Solutions BV, vervalt bij overdracht van werkzaamheden.
8.2 Ingeschakelde derden moeten door de verantwoordelijke partij geïnformeerd worden over de geldende voorwaarden bij de gesloten overeenkomst en gaan automatisch akkoord met deze voorwaarden wanneer werkzaamheden worden verricht.

Artikel 9 – Intellectuele eigendoms- en auteursrechten

9.1 GPX Solutions BV behoudt zich, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor alle door haar aan betrokken partijen verstrekte computergegevens, computerdata, computerbestanden, informatie, ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen en schetsen.
9.2 Alle intellectuele eigendoms- en auteursrechten op de door de wederpartij ingevolge de overeenkomst vervaardigde documenten, computerdata en andere gegevens van welke aard dan ook berusten bij GPX Solutions BV. De wederpartij verleent om niet het recht aan GPX Solutions BV, met het recht dit recht vervolgens over te dragen aan de verkrijger(s), om zonder enige verdere vergoeding gebruik te maken van het product in kwestie, dit te wijzigen of aan te passen, het gerealiseerde product aan te passen en/of te wijzigen.

9.3 Voor zover voor bedoelde overdracht enige nadere (rechts)handeling van de wederpartij nodig is, is de wederpartij gehouden op eerste verzoek mede te werken aan bedoelde overdracht.
9.4 GPX Solutions BV heeft het uitsluitende recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van de computergegevens, computerdata, computerbestanden, informatie, ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen en schetsen alsmede van alle andere voorwerpen of informatiedragers of die zijn bedoeld in de Auteurswet 1912 of in het Benelux-verdrag inzake de intellectueel eigendom (merken en tekeningen of modellen).

9.5 Producten voortvloeiend uit de overeenkomst tussen GPX Solutions BV en de opdrachtgever mogen in geen beding beschikbaar gesteld worden aan andere partijen zonder toestemming van GPX Solutions BV. Nadelige consequenties door het beschikbaar stellen van deze producten worden ten alle tijden gecompenseerd door de veroorzakende partij.
9.6 Voor GPX Solutions BV als ook alle andere betrokken partijen geldt geheimhoudingsplicht over alle diensten, producten of zaken tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen tussen betrokken partijen.

Artikel 10 – Veldwerkzaamheden

10.1 Opdrachtgever dient ten alle tijden ervoor te zorgen dat werkzaamheden plaats vinden op een toegankelijk terrein. Oponthoud door nalatigheid, verkeerde informatie of welke aard dan ook dient vergoed te worden door de opdrachtgever tegen de dan geldende tarieven.
10.2 Opdrachtgever dient door GPX Solutions BV aangegeven noodzakelijke gegevens tijdig beschikbaar te stellen aan GPX Solutions BV. Niet tijdig beschikbaar stellen van deze gegevens geeft

3/6 GPX Solutions BV Algemene voorwaarden 2018

Wattstraat 4 4004JS Tiel
T: (0344) 74 51 84 I: www.gpxbv.nl
E: info@gpxbv.nl

GPX Solutions BV het recht om zelf, tegen welke kosten dan ook, deze gegevens te bemachtigen of het werk op te schorten.
10.3 Aansprakelijkheid van GPX Solutions BV bij schades, van welke aard dan ook, is uitgesloten wanneer verstrekte informatie van de opdrachtgever ten grondslag ligt aan de oorzaak van deze schades.

10.4 GPX Solutions BV behoud zich het recht om werkzaamheden op te schorten wanneer de werkomstandigheden zodanig zijn dat activiteiten redelijkerwijs niet kunnen worden uitgevoerd. 10.5 Handelingen waarbij gegevens, diensten of producten van GPX Solutions BV worden gebruikt, zonder invloed van de vergoeding die daar tegenover staat, om werkzaamheden, demonstraties, en proefobjecten uit te voeren, vallen ten alle tijden onder de verantwoording en aansprakelijkheid van de opdrachtgever.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtgever vrijwaart GPX Solutions BV tegen alle aanspraken welke derden uit hoofde van de uitvoering der werken dan wel de levering van zaken tegen GPX Solutions BV zouden doen gelden. GPX Solutions BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade welke ontstaat of ontstaan is door de opdrachtgever gekozen uitvoeringsmethode.
11.2 Aan GPX Solutions BV kunnen derhalve geen verplichting tot schadevergoeding van economische schade, schade aan leven of eigendommen en dergelijke door welke oorzaak dan ook, bij opdrachtgever en/of derden ontstaan door de geleverde zaken of diensten.
11.3 GPX Solutions BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat geleverde producten of diensten niet voldoen aan wettelijk opgestelde eisen aan het gebruik van deze producten of diensten.
11.4 Via GPX Solutions BV ingehuurd personeel valt onder de zorg van opdrachtgever voor wat betreft wijze van werkuitvoering, veiligheid en elke andere wettelijke faciliteiten.
11.5 Benodigde verzekeringen voor zaken en goederen gedurende opslag en transport vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
11.6 Aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook is beperkt tot het overeengekomen bedrag tussen GPX Solutions BV en opdrachtgever waarvoor producten of diensten zouden worden uitgevoerd.
11.7 Materialen, bezittingen en elke andere aard van objecten beschikbaar gesteld door opdrachtgever aan GPX Solutions BV dienen een gangbare uitvoering van werkzaamheden mogelijk te maken.
11.8 De opdrachtgever of gebruiker van producten, diensten en zaken geleverd door GPX Solutions BV of ontwikkeld in samenwerking met GPX Solutions BV is ten alle tijden verantwoordelijk voor een deugdelijk gebruik van deze. De gebruiker is aansprakelijk voor schades ,van welke aard dan ook, ontstaan door gebrekkig uitvoering, overmacht of technisch falen van deze producten, diensten en zaken.

Artikel 12 – Verzekering

12.1 GPX Solutions BV voldoet aan de wettelijk gestelde eisen omtrent verzekeringen van medewerkers en activiteiten uitgevoerd door medewerkers.

Artikel 13 – Rangorde

13.1 Voor alle aanvragen van en alle opdrachten verstrekt door GPX Solutions BV en op alle aanbiedingen die door de wederpartij aan GPX Solutions BV worden gedaan, alsmede op elke overeenkomst waarbij een wederpartij prestaties levert aan GPX Solutions BV geldt de navolgende volgorde van voorrang van documenten:

a) de aanbieding, opdracht en/of overeenkomst; b) deze algemene voorwaarden;

4/6 GPX Solutions BV Algemene voorwaarden 2018

Wattstraat 4 4004JS Tiel
T: (0344) 74 51 84 I: www.gpxbv.nl
E: info@gpxbv.nl

c) de overige in deze algemene voorwaarden van toepassing verklaarde regelingen.
13.2 In geval van tegenstrijdigheid of onvolledigheid tussen de hierboven genoemde documenten zal de rangorde zoals genoemd in artikel 12.1 worden gehanteerd.

Artikel – 14 Conversie

14.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepaling treden als dan bepalingen in de plaats waarvan gelet op de bedoeling van partijen de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling.

Artikel 15 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

15.1 Op alle aanbiedingen van GPX Solutions BV en de overeenkomst(en) tussen GPX Solutions BV en wederpartijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag.

Artikel 16 – Beëindiging

16.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, de opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld of dreigt te worden gesteld, surseance van betaling is verleend, schuldsanering is uitgesproken of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, is GPX Solutions BV gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, te ontbinden.

16.2 Mocht opdrachtgever in staat van faillissement verkeren is de vordering van GPX Solutions BV ongeacht de hoogte daarvan aan te merken als een preferentie vordering.
16.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1, heeft GPX Solutions BV tevens het recht op vergoeding door de opdrachtgever van door haar geleden schade, kosten, rente en dergelijke tegen de op dat moment geldende tarieven.

Artikel 17 – Gevolgen van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst

17.1 De eventuele kosten of schaden bij GPX Solutions BV ten gevolge van:
– vertraging in de toelevering van gegevens door of namens de opdrachtgever; en/of
– vertraging ten gevolge van weersomstandigheden; en/of
– vertraging in het algemeen buiten de schuld van GPX Solutions BV,
komen voor rekening van de opdrachtgever en worden gefactureerd tegen de op dat moment geldende tarieven vanuit GPX Solutions BV.

Artikel 18 – Overmacht

18.1 Indien GPX Solutions BV door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen na te komen, dan wel indien deze nakoming daardoor gewijzigd c.q. verzwaard of kostbaarder wordt, heeft GPX Solutions BV het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks naar haar enkel oordeel, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht

op vergoeding van schade, kosten, rente en dergelijke kan doen gelden.
18.2 Als overmacht wordt beschouwd: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, bedrijfsstoornis, werkstaking,
overstroming, stagnatie en respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door netbeheerders, belemmerende maatregelen van enige overheid, van welke aard en/of omvang dan ook, verbod van levering door enige particuliere of overheidsinstantie, het niet of niet tijdig aan hun

5/6 GPX Solutions BV Algemene voorwaarden 2018

Wattstraat 4 4004JS Tiel
T: (0344) 74 51 84 I: www.gpxbv.nl
E: info@gpxbv.nl

verplichtingen voldoen door derden (waaronder mede verstaan toeleveranciers en onderaannemers), abnormale weersomstandigheden,
verkeersstoringen, belemmerende of gesloten scheepvaart, gebrek aan grond-, hulp- en brandstoffen en alle buiten de schuld van GPX Solutions BV ontstane omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen al dan niet tijdelijk mocht worden verhinderd.

18.3 GPX Solutions BV zal zo spoedig mogelijk na het vaststellen van overmacht dit rapporteren aan de opdrachtgever.

Artikel 19 – Annulering

19.1 Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan GPX Solutions BV alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten voor onderzoek, voorbereiding, e.d.) te vergoeden en indien GPX Solutions BV zulks wenst, de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen voor zijn rekening tegen de door GPX Solutions BV zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van GPX Solutions BV op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voorvloeiende kosten, schaden en rente.

Artikel 20 – Oplevering

20.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien GPX Solutions BV aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd. Dit moment is bereikt wanneer een definitief product wordt opgeleverd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht terstond na de oplevering grondig na te gaan of de prestatie van GPX Solutions BV deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.

20.2 Bij projectmatige werkzaamheden behoudt GPX Solutions BV zich het recht om te bepalen wanneer voldaan is aan de vooraf opgestelde verwachtingen van de opdrachtgever.